Posted in Faker, HwanHyuk a.k.a MaFa a.k.a Maker, League of Legends, MaRin, Oneshot, SA, SKT

[Oneshot] [Lol – Maker- MaFa] [Spoil 2] odraigub leb

Title: odraigub leb 

Author: Ruby Alucard – J.Hyun.Y.

Beta: chưa có

Disclaimer: Ước gì bọn nó là của au 😦

Pairings: HwanHyuk a.k.a MaRin x Faker a.k.a MaFa a.k.a Maker   

Genre: Romance, SA.

Warn: Nothing

Ruby’s note: Ai giải nghĩa được tên fic, có nhiêu fic đang diếm chưa đăng, tôi gửi hết cho người đó đọc =)))

Summary: 

z

ㅇㄱ B L

ㄴ ㅁㅈㅁ ㄱㅈㅁ

ㅈㅇ ㅁㅋ ㅇㅍㄷ

ㄴㄹ ㅇㅎ ㄴ

ㄱㅁ ㅅㅇ ㄴㄹ ㄱㅊㄴ

 

ㅇㄱ B L

ㄴ ㅁㅈㅁ ㄱㅈㅁ

ㅈㅇ ㅁㅋ ㅇㅍㄷ

ㄴㄹ ㅇㅎ ㄴ

ㄱㅁ ㅅㅇ ㄴㄹ ㄱㅊㄴ

 

ㄴ ㄴㄹ ㄸㄴㄱㄷ ㄱㅊㅇ

ㄴㄱ ㅎㅂㅎㅁ ㅈㄱㅇ

Oh ㄴ

I’m a B

I’m a B L

 

It’s a B P

ㄴㄹ ㅂㄴㅈㄴ ㅇ

ㄴ ㅇㅇ ㄴ ㅈㅇㄱ

ㄴㅁ ㅅㅋㅁ

ㅇㄱ ㅇㄴ ㄱㅁㅇ ㅆㄴ

ㄴ ㅈㄱ ㄴㅁㄴ ㅎㄱㅂㅎ

ㅈㅂ ㄴ ㄱㅈㅇ ㅎㅈㅁ

Oh ㄴ

I’m a B

ㅇㄴ ㅂㄱㅎ L

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.